pondělí, 22. července 2013

Češi zabili Václava

O existenci legendy o sv. Václavovi slyšel kdekdo. Je ale znakem pravého milce ČR, že legendu o sv. Václavu nejen zná, ale též - a právě kvůli ní! - nechce Čechy v ČR.
Svatý Václav se narodil někdy kolem roku 907 jako starší syn Vratislava I. a Drahomíry. "I narodil se jim prvorozený syn a na křtu dali mu jméno Václav. Když povyrostl a bylo třeba mu udělit postřižiny, otec jeho Vratislav pozval k nim jednoho biskupa s jeho notářem i s jeho duchovenstvem. V chrámě svaté Marie byla proň odzpívána mše, a potom biskup vzal hocha a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal jej slovy: "Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto hocha, jakos požehnal všechny své spravedlivé." A tak s požehnáním byl postřižen. Proto se domníváme, že hoch požehnáním tohoto biskupa a jeho zbožnými modlitbami počal růst chráněn milostí boží. Jeho bába Ludmila dala jej vyučit v knihách slovanských pod vedením kněze, a on si dobře osvojil jejich smysl. Vratislav pak jej poslal do Budče, tam se hoch počal učit knihám latinským a osvojil si je dobře," praví nejstarší legenda.
Václav dobře rostl, v učení prospíval a věrně sloužil Bohu, jako i patronu českých zemí sv. Jimramu, až se stalo, že Češi zpychli a s Boleslavem, Václavovým bratrem, rozhodli se Václava zavraždit. "I zpychli mužové čeští, vždyť kníže jejich byl ještě mlád, a ďábel vnukl jim do srdce dřív, jako do srdce Jidášovi, zrádci Páně, aby povstali proti svému pánu Václavovi. Ti tedy namluvili Boleslavovi: Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži.
Ti zlí psi i Václava předtím navedli, aby vyhnal svou matku bez viny," zpravuje nás legenda.
Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: "Díky tobě, Pane, že ses mi dal dočkat tohoto jitra." I vstal a šel na jitřní. Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se naň ohlédl a řekl: "Bratře, včeras nám dobře posloužil." K uchu Boleslava se naklonil ďábel a zkazil jeho srdce, že mu odpověděl: "Nyní ti chci lépe posloužit." Po těch slovech udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátil k němu a řekl: "Co ti to popadlo, bratře?" A po těch slovech jej uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tira a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněvsa pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši se slovy: "V ruce tvé, Pane, poroučím ducha svého."
V tom hradě zabili i jakéhosi Mstinu, urozeného muže Václavova, ostatní pak hnali do Prahy, některé povraždili a jiní se rozprchli po zemi. I nemluvňátka kvůli němu povraždili. Mnohé ženy provdali za jiné muže, služebníky boží vyhnali a kdejakou ďábelskost napáchali.
Tira pak řekl Boleslavovi: "Pojďme a zabijeme též i vaši matku, tak najednou oželíš bratra i matku." Boleslav však řekl: "Nemá, kam by se poděla, dokud nebudeme hotovi s jinými." A odešli a nechali Václava rozsekaného a neuklizeného. Jakmile uslyšela matka, že její syn byl zavražděn, přišla a hledala jej. A když ho spatřila, s pláčem padla na jeho srdce a posbírala všechny údy jeho těla, neodvážila se však je odnést k sobě domů, ale umyla je a oblékla v příbytku knězově, a pak je zanesla a položila do chrámu. A poněvadž se bála, že bude zavražděna, utekla do Charvat.
Patrno tedy, že Češi jsou od přírody vrazi. Že zabili i Václava, řečeného svatého, že vyhnali do Charvátské země, kterou ctihodný Dalimil umístil na Jadran, i matku Václavovu. Zjevno tedy, že Češi již v 10. století Čechy na našem území nechtěli.

Věrni odkazu patrona ČR - nikoliv však Čechů - věrni dílu sv. Václava, i my říkáme: DOST!
Věrni odkazu Jana Husa dbáme pravdy a říkáme: STOP ČECHŮM - JSOU TO LHÁŘI!
Věrni odkazu zakladatele ČSR Tomáše G. Masaryka, který svůj stát zakotvil v duchovní tradici Jana Husa, tedy pokrokářského protestantismu a ne konzervativního katolictví, říkáme jasné NE. Všichni ti, co si hrají na rytíře zradili republiku.

A znalí odkazu legend předáváme poselství Blanických rytířů: "Šťastná buď, ó vlasti milá, síliž se pokolení tvé, ať přemáhá všechna protivenství, ať zachová svaté dědictví: mateřský jazyk i staré, dobré právo své."
Češi nemluví českým jazykem. Používají paskvil jménem češtyn. A co více: Češi nedodržují práva země. Celých 85 % občanů ČR se domnívá, že Češi zákony buď nedodržují, nebo si selektivně vybírají jen takové, jaké se jim k dodržování hodí.
Češi nemají v ČR co dělat. Vyžeňme tu pakáž; braňme Václava! Čechy v ČR nechceme!